Legyen Szátok egy jó kis hely! – Kistelepülési komplex gyermekprogramok

A projekt átfogó célja, hogy a szátoki lakosok, különösen a gyermek és fiatalkorúak (0-25 év), valamint a családok részére hozzáférhetővé váljanak, és megfelelő minőségben ellátásra kerüljenek az őket célzó szolgáltatások. Az ezekhez való jobb hozzáférés, a szakemberekkel való konzultáció és a felzárkózást segítő egyéb célzott programok révén előrevetíti a jobb esélyeket az élet egyéb területein, az iskolában, valamint később a munkaerőpiacon.

Projekt azonosító: EFOP-1.4.3-16-2017-00159

Támogatás összege: 43 992 732 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt várható befejezési dátuma: 2022.05.06.

 

A szátoki lakosok a település kis mérete, alacsony lakosságszáma miatt sok olyan szolgáltatásban, illetve ellátásban nem részesülnek, amelyek a nagyobb településeken könnyen elérhetők. A projekt közvetve hozzájárul a felhívás egyik fő céljának megvalósulásához, a szegénység és a társadalmi kirekesztetés kockázatának csökkenéséhez.

A hazánk egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját az jelenti, hogy egyre növekszik a mélyszegénységben élők száma és területi koncentrációja. Ez egy többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat az elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára,stigmatizál és kirekesztéshez vezet. Mindez együtt szükségszerűen eredményezi az újratermelődés, a generációkra történő átörökítés magas valószínűségét.

A fentiekből adódóan a Jó kis hely komplex fejlesztés Szátok számára egy egyedülálló lehetőség, hiszen a település saját, óvodával, általános iskolával, orvosi rendelővel, védőnői, gyermekorvosi, családsegítői ellátással nem rendelkezik, mindez a szomszédos Tereskével közös fenntartásban működik, Tereskei helyszínen érhető el.

A komplex fejlesztés éppen a helyben jelentkező problémákra nyújt megoldást, olyan szolgáltatások bevezetésével, amely az alapvető, már egészen kis korban jelentkező szocializációs hiányosságokat igyekszik pótolni. Ennek érdekében a Jó kis helyet úgy alakítjuk ki, hogy a lakhatási körülményekből és az anyagi helyzetből fakadó hiányokat, problémákat enyhítsék, pl. mosási, tisztálkodási, varrási lehetőségeket biztosítsa az igénybevevők részére.

A támogatást igénylő és konzorciumi partnere által, a helyi igényfelmérés alapján kidolgozott nevelési program, az állandó programok és eseti rendezvények, a kiadványok, táborok támogatják bizonyos (pl. szociális, közösségi) kompetenciák fejlődését, a településen jelenleg nem elérhető ellátásokhoz való hozzáférést, valamint a tapasztalás és élményszerzés útján történő fejlődést, amely hosszú távon is realizálódik a célcsoport tagjai és a helyi lakosság számára, bármely korosztály részére.

A Szátokon nagy arányban élnek hátrányos helyzetű gyerekek, családok. Emiatt korábban Szátokon a roma önkormányzat működtetett tanodát, amelynek tapasztalatai jelen projektben is felhasználhatók, illetve így a lakosságnak sem lesz teljesen idegen a Jó kis hely, illetve az általa nyújtott, tanodához képest kibővített szolgáltatások, ami a bevonásnál előnyt jelent jelen projekt esetében.

A Jó kis hely nyitva tartási ideje alatt biztosítunk étkezést is a gyermekek részére, ebben a programba bevonásra kerülő, a helyi roma lakosságból érkező személyek segítenek majd. Kiemelt szerepet kapott a projektben a gazdálkodási és háztartási, ezen belül pedig az étkezéssel, egészséges életmóddal és szabadidő eltöltéssel összefüggő ismeretek átadása.

A programok a közvetlen célcsoporttagokon kívül szülők részére is elérhetőek lesznek. A Jó kis hely program nem kizárólag a fejlesztésre helyezi a hangsúlyt, célkitűzésünk egy olyan légkör kialakítása, ahova a helyiek szívesen és maguktól járnak, így a lemorzsolódási arányt mi a minimálisra szeretnénk csökkenteni.